Polityka prywatności

 

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Fundacja In_Spire

 

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja In_Spire z siedzibą w Poznaniu, 60-810 Poznań, ul. Bukowska 12, wpisana do Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000960658, NIP 7792537304, REGON 521509571.

 

  1. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:
  2. adres e-mail: fundacja@fundacjainspire.pl

 

  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia szkolenia, w tym dla celów związanych z rejestracją, uzyskania dostępu do szkolenia, wystawienia certyfikatu uczestnictwa szkolenia (po ukończeniu testu zewnętrznego), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym w celach finansowo-księgowych i archiwizacji na okres 5 lat oraz w przypadku kontroli, Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane do organu administracji publicznej: Prezydenta Miasta Poznania – w zakresie i w czasie niezbędnym do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO – tj. na podstawie zgody. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe zawarte w zgłoszeniu także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji lub Pana/Pani działań w ramach szkolenia. W tym celu będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust 1 pkt. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

  1. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. Dane osobowe zbierane w celu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

 

  1. Nie będziemy przekazywali Pana/Pani danych osobowych do Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

  1. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

 

  1. Pana/Pani dane osobowe udostępniamy podmiotom współpracującym z Nami przy realizacji szkolenia, w których Pan/Pani bierze udział jako uczestnik, a także wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które są zaangażowane w realizację umowy zawartej z Nami, zapewniają finansowe wsparcie, usługi konsultingowe, prawne, rachunkowe, wspierają obsługę, przede wszystkim podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne.

  2. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.