Regulamin

Regulamin szkoleń

organizowanych on-line w formie webinarium przez Fundację In_Spire

Dotyczy: Szkolenie „Reklam w Internecie dla opornych”, 15.11.2022

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Fundacja In_Spire, z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 60-810), ul. Bukowska 12, zwany dalej Organizatorem, wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Sądzie Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000960658, NIP: 7792537304 oraz REGON: 521509571, organizuje szkolenie w zakresie „Reklama w Internecie dla opornych” – szkolenie z zakresu prowadzenia działań marketingu internetowego dla przedsiębiorców, którzy planują poszerzyć swoją promocję o kampanie digitalowe.
 2. Szkolenie jest realizowana w ramach wydarzenia Dni Przedsiębiorczości Poznań 2022, odbędzie się w dniu 15.11.2022, w godzinach 09:00 – 17:00. Szkolenie jest realizowane on-line w formie webinarium, przez platformę PPV.
 3. Szkolenie w formie wykładów poświęconych tematowi Reklamy w Internecie dla opornych, jest realizowane w celu wypełnienia i realizacji zadania publicznego, które sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.
 4. Uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Organizatora jest każda osoba, której udział w szkoleniu został potwierdzony przez Organizatora po uprzednim przesłaniu formularza zgłoszeniowego.
 5. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

§ 2. Prawa i obowiązki Uczestnika szkolenia

 1. Uczestnik może zgłosić udział w szkoleniu poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej / formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: szkolenia.fundacjainspire.pl
 2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, w przypadku szkolenia on-line, upływa najpóźniej do momentu rozpoczęcia szkolenia. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
 3. Aplikacja webinarowa nie nakłada ograniczeń na liczbę zarejestrowanych użytkowników. W związku z tym w szkoleniu może wziąć udział nieograniczona liczba osób, która zarejestrowała swoje uczestnictwo.
 4. W przypadku szkolenia on-line Uczestnik, rejestrując się na webinarium, potwierdza swoje uczestnictwo w całym szkoleniu oraz zobowiązuje się do wypełnienia testu końcowego na zakończenie szkolenia.
 5. Uczestnik może się wycofać z udziału w szkoleniu w każdym momencie. W przypadku rezygnacji z udziału i nieuzupełnienia testu końcowego Uczestnik nie otrzyma certyfikatu ukończenia szkolenia.
 6. Po zakończeniu szkolenia oraz wzięciu udziału w teście końcowym Uczestnik otrzyma Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu. Certyfikat o uczestnictwie w szkoleniu generowany jest przez Organizatora i dystrybuowane za pośrednictwem adresu mailowego lub na wskazany przez Uczestnika adres pocztowy w ciągu 14 dni roboczych od zakończenia szkolenia.
 7. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik szkolenia potwierdza zapoznanie się z regulaminem oraz akceptuje niniejszy Regulamin, a także zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu na warunkach w nim określonych i wypełnienia testu podsumowującego zdobytą wiedzę podczas szkolenia.
 8. Szkolenia organizowane są w szczególności dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców oraz osób, które chcą podnosić swoje kompetencje w celu przystosowania się do zmieniającej rzeczywistości marketingu, a także sprawnego wykorzystywania wielu możliwości, jakich dostarczają nowoczesne narzędzia reklamowe.

§  3. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator może wprowadzić zmiany w programie szkolenia, w tym w zakresie terminów lub tematów szkolenia oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry szkolenia online z ważnych powodów, a także zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani na adres e-mail (jeżeli zmiana nastąpi z wyprzedzeniem) lub w trakcie szkolenia, a każdy z Uczestników ma możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na zasadach określonych w §2 pkt 5. W związku ze zmianą w programie szkolenia lub warunków/parametrów szkolenia Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
 2. Czat dostępny w aplikacji webinarowej będzie moderowany. Oznacza to, że nie wszystkie wysłane przez Uczestników pytania będą pojawiać się na czacie publicznym; webinarium skierowane jest do uczestników, które szukają odpowiedzi na pytania w zakresie prowadzonego szkolenia.


§  4. Prawa autorskie

 1. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez pracowników Agencji Interaktywnej R360 i są objęte prawami autorskimi.
 2. Kopiowanie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych w celach komercyjnych jest zabronione.
 3. § 5. Dane osobowe
 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Fundacja In_Spire z siedzibą w Poznaniu, 60-810 Poznań, ul. Bukowska 12, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000960658, NIP 7792537304, REGON 521509571.
 2. Podmiotem przetwarzającym (Procesorem) dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z art. 28 RODO jest Urząd Miasta Poznań, Wydział Działalności Gospodarczej, Oddział Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956r. 404, 61-441 Poznań, wpisany do rejestru pod numerem NIP: 778-10-29-225, REGON: 000514199.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się skontaktować z Administratorem w następujący sposób - adres e-mail: fundacja@fundacjainspire.pl
 4. Dane osobowe zbierane są za pomocą formularza zgłoszeniowego. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej podczas zgłoszenia na szkolenie. Dane te będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia szkolenia, w tym dla celów związanych z rejestracją, uzyskania dostępu do szkolenia, wystawienia certyfikatu uczestnictwa szkolenia (po ukończeniu testu), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym w celach finansowo-księgowych i archiwizacji na okres pięciu lat oraz w przypadku kontroli organu administracji publicznej: Prezydenta Miasta Poznania – w zakresie i w czasie niezbędnym do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwiać wzięcie udziału w szkoleniu.
 5. Pozostałe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych reguluje dokument Obowiązek Informacyjny, który musi zostać zaakceptowany przez Uczestnika wraz z jego zgłoszeniem do udziału w szkoleniu.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestnika i Organizatora od dnia zgłoszenia Uczestnika na szkolenie do momentu realizacji przez Organizatora wszystkich działań związanych ze szkoleniem.
 2. Wszelkie pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować pod adresem e-mail: biuro@fundacjainspire.pl
 3. Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Uczestnika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji.
 4. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.